Τα απόβλητα παράγουν Watts!

Εξ ορισμού, η παραγωγή προϊόντων δημιουργεί απόβλητα. Ειδικότερα, η παραγωγή παγωτού δημιουργεί γαλακτοκομικά απόβλητα μη διαχειρίσιμα από τις τοπικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Για αυτόν τον λόγο, τα εργοστάσιά μας στο Vermont στέλνουν πίσω τα απόβλητα σε περιφερειακούς αναερόβιους χωνευτήρες. Εκεί, μαζί με άλλα αγροτικά απόβλητα τοποθετούνται σε χωνευτήρες μεθανίου, όπου παράγουν ανανεώσιμη ενέργεια.

Τα εργοστάσια παραγωγής μας δεσμεύονται να μετρούν και να μειώνουν τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις σε τέσσερις τομείς απόδοσης: νερό, στερεά απόβλητα, ενέργεια και εκπομπές CO2.