Οι Αξίες, ο Ακτιβισμός και η Αποστολή μας

Πιστεύουμε ότι το παγωτό μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Έχουμε μια προοδευτική, μη κομματική κοινωνική αποστολή που επιδιώκει να καλύψει τις ανθρώπινες ανάγκες και να εξαλείψει τις αδικίες στις τοπικές, εθνικές και διεθνείς κοινότητες μας, ενσωματώνοντας αυτές τις ανησυχίες στις καθημερινές επιχειρηματικές δραστηριότητές μας.

Οι Αξίες μας

Μας αρέσει να φτιάχνουμε παγωτό — το να κάνουμε όμως τον κόσμο καλύτερο μέσω της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας,, προσδίδει νόημα στη δουλειά μας. Καθοδηγούμενοι από τις Βασικές Αξίες μας, επιδιώκουμε σε ό,τι κάνουμε, σε κάθε επίπεδο της δραστηριότητάς μας, την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας, τη στήριξη της κοινωνικής και οικονομικής δικαιοσύνης για τις κατά παράδοση περιθωριοποιημένες κοινότητες και την προστασία και αποκατάσταση των φυσικών συστημάτων της γης. Με άλλα λόγια: χρησιμοποιούμε το παγωτό για να αλλάξουμε τον κόσμο.

Ανθρώπινα δικαιώματα και Αξιοπρέπεια

Δεσμευόμαστε να τιμούμε τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων να ζουν με ελευθερία, ασφάλεια, αυτοεκτίμηση και ελευθερία έκφρασης και διαμαρτυρίας, καθώς και να έχουν την ευκαιρία να καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες και να συνεισφέρουν στην κοινωνία.

Κοινωνική και Οικονομική Δικαιοσύνη

Δεσμευόμαστε για την επίτευξη ισότητας, ευκαιριών και δικαιοσύνης για τις κοινότητες σε όλο τον κόσμο που έχουν κατά παράδοση περιθωριοποιηθεί, αναγνωρίζοντας ότι αυτός ο στόχος συνδέεται με την παροχή δίκαιων μέσων διαβίωσης που επιτρέπουν σε άτομα, οικογένειες και κοινότητες να ευδοκιμήσουν.

Προστασία Περιβάλλοντος, Αποκατάσταση και Αναγέννηση

Δεσμευόμαστε για έναν θετικό, ζωογόνο περιβαλλοντικό αντίκτυπο προς αποκατάσταση των υποβαθμισμένων φυσικών περιβαλλόντων και επιτρέπει την αυξημένη ποικιλομορφία και την αφθονία των οικοσυστημάτων.

Η αποστολή μας

Το Ben & Jerry's βασίζεται και δεσμεύεται στη βιώσιμη εταιρική ιδέα της αμοιβαίας ευημερίας. Κεντρικό σημείο στην αποστολή του Ben & Jerry's είναι η πεποίθηση ότι και τα τρία μέρη της αποστολής του πρέπει να ευδοκιμούν εξίσου με τρόπο που να εμπνέει βαθύ σεβασμό για τα άτομα εντός και εκτός της Εταιρείας και υποστηρίζει τις κοινότητες στις οποίες ανήκουν.

Η αποστολή για τα προϊόντα μας. Αυτή μας οδηγεί στο να παρασκευάζουμε φανταστικό παγωτό, το οποίο αποτελεί για μας αυτοσκοπό.

Να παρασκευάζουμε, να διανέμουμε και να διαθέτουμε άριστης ποιότητας παγωτό και ευφορικά μείγματα καθώς και να δεσμευόμαστε στη χρήση υγιεινών, φυσικών συστατικών και στην προώθηση επιχειρηματικών πρακτικών που σέβονται τον Πλανήτη και το Περιβάλλον.

Η οικονομική μας αποστολή υπαγορεύει τη διαχείριση της εταιρείας μας με γνώμονα τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

Υπαγορεύει τη λειτουργία της εταιρείας πάνω σε μια βιώσιμη οικονομική βάση επικερδούς ανάπτυξης, με σκοπό την αύξηση της αξίας για τους μετόχους μας και την επέκταση των ευκαιριών ανάπτυξης και επαγγελματικής εξέλιξης των υπαλλήλων μας.

Η κοινωνική μας αποστολή μάς υποχρεώνει να χρησιμοποιούμε την εταιρεία με καινοτόμους τρόπους για να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο.

Να λειτουργούμε την εταιρεία με τρόπο που να αναγνωρίζει ενεργά τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι επιχειρήσεις στην κοινωνία, εγκαινιάζοντας πρωτοποριακούς τρόπους για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Περισσότερα σχετικά με την Εταιρεία

Ειρήνη, Αγάπη και Παγωτό | Ben & Jerry’s